Stan Lazarian: President

Ray Savoian : Chairman

Paul Aijian

Harut Avetisyan

Martin Eskijian

Darell Levonian

Ani Shahinian

Len Sunukjian

George Terzian